Napisz do nas

Projekty

System aktywizacji społeczno zawodowej w Gdyni

Do projektu zapraszamy:

  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ww. ustawy,
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  • osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
  • osoby korzystające z PO PŻ,
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

W celu rekrutacji zapraszamy do lidera i partnerów projektu

Dokument pdf