Napisz do nas

Projekty

System aktywizacji społeczno zawodowej w Gdyni

System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Gdyni” to projekt dedykowany osobom, które potrzebują wsparcia w powrocie na rynek pracy. W ramach działań specjalistycznych ścieżek oferujemy:

 • wsparcie specjalistów dopasowane do potrzeb uczestników
 • możliwość podjęcia staży zawodowych w lokalnych firmach
 • przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych
 • pomoc w wyborze kierunku szkoleń zawodowych, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
 • możliwość rozwoju własnych zainteresowań oraz zdobycie nowych
 • ubezpieczenie na czas uczestnictwa w programie
 • bezpłatne wyjścia do instytucji miejskich zajmujących się kulturą i rekreacją, uczestnictwo w warsztatach artystycznych

Dzięki kursom zawodowym i praktykom w lokalnych firmach można przyuczyć się do konkretnego zawodu, złapać w ręce fach lub po prostu przypomnieć sobie to, co kiedyś potrafiło się robić dobrze. Projekt kładzie także mocny nacisk na rozwój i zdobywanie kompetencji tzw. miękkich. Jak zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy, jak pracować w zespole, jak dogadywać się w trudnych sytuacjach i panować nad stresem – między innymi tego będzie można nauczyć się podczas warsztatów społeczno-aktywizujących.
To także szansa na wzięcie udziału w warsztatach tematycznych lub poprowadzenia własnych zajęć.

Każdy uczestnik może skorzystać z pomocy lekarza, psychologia, eksperta od finansów czy pracownika socjalnego. Zyska możliwość wspólnego wypracowania możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, a także otrzymania wsparcia w realizacji celów.

Do projektu zapraszamy:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ww. ustawy,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

W celu rekrutacji zapraszamy do lidera i partnerów projektu

Dokument pdf

 

Dofinansowanie projektu z UE: 7 840 749,74
Całkowita wartość projektu: 9 224 411,46

Skip to content