Napisz do nas

Projekty

OWES

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizuje projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski

Liderem projektu jest STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT” w partnerstwie z PSSE sp. z o.o. oraz z Fundacją Pokolenia,  Caritasem Archidiecezji Gdańskiej, Organizacją Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” i Stowarzyszeniem „Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie”.

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów eS ukierunkowane na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie 325 podmiotów ekonomii społecznej (PES), utworzenie 65 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla pracowników/czek PES,
  • zapewnienie wsparcia merytorycznego dla rozwoju kadry istniejących 325 PES, w tym SpS,
  • promocja eS i zatrudnienia w sektorze,
  • wsparcie 750 osób w zakresie zakładania, prowadzenia i wzmocnienia podmiotów eS poprzez wsparcie, merytoryczne, finansowe, pomostowe,
  • wypracowanie długofalowego modelu działania OWES i SpS, z naciskiem na pozyskanie trwałych, długofalowych źródeł finansowania.

OWES realizuje następujące instrumenty wsparcia: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju eS (inkubacyjne), usługi wsparcia istniejących PES.

Wartość projektu: 21 421 056,08 PLN

Dofinansowanie: Całkowite dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 18 711 897,67 PLN w tym 18 207 897,67 stanowi płatność ze środków europejskich, a 504 000,00 PLN dotację celową z budżetu krajowego.

Okres realizacji: 01.11.2015 r. – 30.09.2023 r.

Więcej informacji https://dobrarobota.org/
Sprawozdania z działalności https://dobrarobota.org/o-nas-owes-dr/sprawozdania/

 

Skip to content