Napisz do nas

O nas

Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPBA) jest najstarszą i największą w Polsce, niezależną organizacją dobroczynną, niosącą od 40 lat pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu swego Patrona św. Brata Alberta.

W 64 miastach na terenie całego kraju prowadzi 132 ośrodki i placówki, oferujące różnorodną pomoc wszystkim potrzebującym. Od tradycyjnych metod wsparcia, jak schroniska, noclegownie, jadłodajnie i punkty wydawania żywności, po nowoczesne Centra Integracji Społecznej, mieszkania treningowe i inne nowatorskie projekty, TPBA używa wszelkich metod, aby dotrzeć do najbardziej poszkodowanych i pomóc im zmienić swoje życie.

Towarzystwo zrzesza w całej Polsce 2500 członków.

2500

członków

64

miasta

15

placówek w Trójmieście

40

lat pomocy

Koło Gdańskie

Koło w Gdańsku sprawuje pieczę nad 15 placówkami na terenie całego Trójmiasta. Do dyspozycji potrzebujących na terenie Gdańska przygotowane zostały: Noclegownia przy ul. Żaglowej 1, Schroniska na ul. Starowiślnej 3 i Równej 14, Dom dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Przegalińskiej 135, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przy ul. Wyzwolenia 48.

W Sopocie pomoc można uzyskać w punkcie Charytatywnym przy ul. Królowej Jadwigi, a w
Gdyni w Domu Wspólnotowym na ul. Lotników 86.

Gdańskie Koło Towarzystwa jest inicjatorem Centrów Integracji Społecznej (w Gdańsku,
Gdyni, w Sopocie) oraz programu Streetworkingowego przy udziale pracowników i
wolontariuszy. Jedną z ostatnich realizacji jest cieszący się popularnością Klub Mieszkańca
Café Albert w Gdańsku Wrzeszczu.

Zespół

Gdański Zespół Towarzystwa to ponad 150 pracowników i wolontariuszy wykorzystujących kompetencje i doświadczenie oparte o wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz socjologiczną w myśl wartości Patrona, jakimi są praca, wspólnota i reintegracja ze społeczeństwem. Zespół podejmuje wieloetapowe działania niosąc pomoc psychologiczno- terapeutyczną, medyczną, socjalną i prawną. Specjaliści wspierają podopiecznych również w znalezieniu zatrudnienia, miejsca zamieszkania, powrotu do rodziny, uczą wypełniać wolny czas organizując zajęcia kulturalne, oświatowe, sportowe, starając się wskazywać pozytywne modele życia.

Zespół Koła podkreśla, że schroniska dla bezdomnych powinny być tylko przejściowym etapem w życiu człowieka. Specjaliści starają się utrzymywać kontakty z osobami, które już opuściły placówki, służą wsparciem w rozwiązywaniu codziennych problemów i angażują się w pracę grup wsparcia dla osób realizujących program wychodzenia z bezdomności. Starają się również rozpoznawać i udzielać pomocy osobom ze środowisk patologicznych i zagrożonych bezdomnością, szczególnie dzieciom i młodzieży, aby w ten sposób przeciwdziałać ubóstwu, żebractwu i bezdomności.

Misja i Cele

Celem działania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym, w duchu przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta, którego sednem jest odbudowa godności człowieka. Przywrócić ją można nie tylko poprzez zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

KołoTowarzystwa, dążąc do aktywnego kształtowania zmiany nastawienia do osób bezdomnych, cyklicznie prowadzi akcje edukacyjne związane ze sposobami niesienia pomocy, jednocześnie dbając o zmianę warunków prawnych i ekonomicznych w tym zakresie.

Zaangażowanie

Towarzystwo skupia się na najbardziej opuszczonych – przede wszystkim na osobach bezdomnych i bez środków do życia. Udziela pomocy wszystkim potrzebującym, bez względu na ich wyznanie, światopogląd lub narodowość, z maksymalną troską i poszanowaniem godności osoby ludzkiej, w myśl idei Brata Alberta o niezbywalnej godności człowieka, która funkcjonuje w większości religii i systemów światopoglądowych.

Skip to content