Napisz do nas

Projekty

Centrum Integracji Społecznej

Obecnie w CIS w Pruszczu Gdańskim w partnerstwie z Powiatem Gdańskim realizujemy projekt „Przyszłość bez barier – integracja  w powiecie gdańskim”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 235 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 36 osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców powiatu gdańskiego wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wysokość wynosi 2 989 910 zł.

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 1. Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu
 2. Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych
 3. Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
 4. Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym

Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status, nadany przez wojewodę pomorskiego, CIS otrzymało dnia 01.07.2021, decyzją nr 3/2021.

Podstawą prawną działania CIS jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnicy CIS

Potencjalnymi uczestnikami CIS mogą być następujące grupy osób:

 1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 2. osoby  uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego
 3. osoby  uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 4. osoby chore  psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 5. osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy
 6. osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby, które chcą uczestniczyć w programie CIS nie mogą mieć prawa do:

 1. Zasiłku dla bezrobotnych
 2. Zasiłku przedemerytalnego
 3. Świadczenia przedemerytalnego
 4. Renty strukturalnej
 5. Renty z tytułu niezdolności do pracy
 6. Emerytury

W CIS realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej.

Reintegracja zawodowa, to m.in.

 1. Warsztat rękodzielniczy
 2. Warsztat pomocy kuchennej
 3. Warsztat ogrodniczo-porządkowy
 4. Warsztat pomocy biurowej
 5. Warsztat pomocy nauczyciela świetlicy

Reintegracja społeczna

 1. Warsztaty umiejętności społecznych
 2. Warsztaty rozwoju osobistego
 3. Warsztaty umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym
 4. Warsztaty zarządzania sobą w dłuższej perspektywie czasowej
 5. Warsztaty skutecznego poszukiwania pracy
 6. Warsztaty poruszania się po rynku pracy
 7. Psychoterapia
 8. Poradnictwo indywidualne (doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog, psychoterapeuta, prawnik)
 9. Grupy wsparcia
 10. Wyjścia socjalizująco – integracyjne

Dodatkowo przysługuje uczestnikom

 1. Jeden posiłek dziennie
 2. Ubezpieczenie z tytułu wypadków
 3. Ubranie robocze
 4. Medycyna pracy
 5. Świadczenie integracyjne

 

 

 

Skip to content