Napisz do nas

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie z/siedzibą 80-690 Gdańsk, ul. Przegalińska 135 
2.    Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@ab.org.pl 
3.    Przetwarzamy dane  osobowe:
–    w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, w tym w szczególności w celu organizowania szeroko rozumianej działalności charytatywnej i charytatywno – opiekuńczej, niesienia pomocy, organizacyjnej, rzeczowej i prawnej osobom najbardziej potrzebującym, ciężko chorym, niepełnosprawnym, promocji zatrudnienia 
i integracji społeczno – zawodowej, podejmowania działań na rzecz potrzebujących, 
w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, chorych, seniorów, niepełnosprawnych, samotnych matek, bezrobotnych, ofiar klęsk, przemocy, w tym poprzez realizację projektów m.in.: dla ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych w Polsce, dla Polaków na Wschodzie, rolników dotkniętych klęskami naturalnymi, poszkodowanych na całym świecie w wyniku kataklizmów i wojen, dla dzieci, starszych i chorych, na podstawie zgody wyrażonej w myśl art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
–    w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
–    w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia pracy/współpracy/wolontariatu/umowy cywilnoprawnej, realizacją projektów, itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c  oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO;
–   w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO;
–    w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f  RODO (np. monitoring, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni);
–    dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a, gdy Administrator zwróci się  o wyrażenie takiej zgody. 
Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail : iodo@ab.org.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
4.    W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.     
5.    Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
–    podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
–    podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem,  usługodawcom zaopatrującym Administratora  w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie przez Stowarzyszenie statutowej działalności.
6.    Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). 
7.    Administrator przechowuje dane osobowe:
–    w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy i przedawnienia roszczeń,
–    w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
–    jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego, itp., 
–    w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
–    do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
8.    Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, prawo do usunięcia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
9.    Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10.    Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Skip to content