Napisz do nas

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko Asystenta w mieszkaniu

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” zatrudni Asystenta/Asystentkę
w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, oraz Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”.

Praca Asystenta/Asystentki będzie mieć charakter bezpośredni i wspierający niepełnosprawne ruchowo osoby (maksymalnie 2) korzystające z mieszkania wspomaganego znajdującego się na terenie Miasta Kościerzyna.

Minimalne wymagania:

ukończony kurs przygotowujący do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi

LUB

kurs opiekuna osób niepełnosprawnych

LUB

kurs Opiekuna Środowiskowego

LUB

kurs Asystenta Osobistego

LUB

wykształcenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, Dz.U. 2012 poz. 184, z późn. zm.)

 

Mile widziane (nieobowiązkowe): wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika, psychologia, socjologia itp.) + minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,

Zakres obowiązków:

 1. Bezpośrednie asystowanie mieszkańcowi w czynnościach dnia codziennego.
 2. Asystowanie w trakcie wizyt lekarskich (możliwe, że również poza teren Gminy Kościerzyna), rehabilitacji itp.
 3. Monitorowanie użytkowania mieszkania zgodnie z Porozumieniem.
 4. Bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego mieszkańców i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia.
 5. Bieżące wypełnianie Karty Pracy z klientem.
 6. Wsparcie w organizacji usług (pełen katalog usług do wglądu u osób odpowiedzialnych za rekrutację)
 7. Współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych.
 8. Wspieranie mieszkańca w realizacji Porozumienia oraz współpraca z osobą koordynującą zadanie przy dokonywaniu oceny realizacji Porozumienia.
 9. Współpraca z rodzinami mieszkańców i środowiskiem lokalnym, opiekunami prawnymi, kuratorami itp.
 10. Poddawanie się regularnie superwizji.

Wymiar etatu: pełen etat, umowa o pracę.

Lokalizacja mieszkania wspomaganego: Miasto Kościerzyna.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2022

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: paulina.sieradzan@ab.org.pl, do dnia 14.03.2022 roku, do godziny 12.00.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” z siedzibą 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 1A, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli  chce Pani/Pan aby Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” zachowało aplikację do celów przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” z siedzibą 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 1A.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: twpprzystan@ab.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ i nastepne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie tam wskazanym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

– do celów przyszłych rekrutacji.

– w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f  RODO.

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji i ochrony przed roszczeniami. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 1. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem, przy uwzględnieniu prawa Administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów ( 6 ust. 1 lit f RODO.). Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 4. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 5. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Skip to content