Napisz do nas

Aktualności

CIS Gdynia

 

O CIS
Centrum Integracji Społecznej jest jednostką utworzoną przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, zajmującą się aktywizacją zawodową oraz społeczną, powołaną do działania decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/2016 o nadaniu statusu CIS w Gdyni od dnia 01.12.2016 roku na okres 5 lat. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdyni reguluje ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku.

GŁÓWNE DZIAŁANIA CIS
–    Wsparcie w nabyciu umiejętności zawodowych poprzez przyuczenie do zawodu
–    Wsparcie w przekwalifikowaniu i/lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych
–    Wsparcie w nabyciu umiejętności  pozwalających na pełnienie ról społecznych
–    Wsparcie w nabyciu umiejętności interpersonalnych i społecznych
–    Wsparcie w rozwoju osobistym

OFERTA CIS
– warsztaty zawodowe:
          –    ogrodniczo – porządkowy z elementami prac remontowych,
          –    usługowy (sprzedawca, pracownik ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne, opiekun osób starszych, listonosz, telemarketer)
          –    przemysłowo – produkcyjny (przemysł stoczniowy, produkcja, przetwórstwo rybne)
– szkolenia zawodowe
– warsztaty tematyczne z zakresu mi.in. umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności gospodarowania własnym budżetem czy umiejętności poruszania się po rynku pracy
– wsparcie  specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, job coacha
– zajęcia edukacyjne m.in. zajęcia językowe, zajęcia komputerowe
– wydarzenia sportowo – kulturalne
– świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
– ubezpieczenie NNW
– jeden ciepły posiłek dziennie
– bilety ZKM

PROFILE UCZESTNIKÓW CIS
–    osoby bezdomne
–    osoby uzależnione od alkoholu
–    osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
–    osoby z doświadczeniem choroby psychicznej
–    osoby bezrobotne pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ostatnich 2 latach
–    osoby zwalniane z zakładów karnych
–    uchodźcy
–    osoby z niepełnosprawnością
 
OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UCZESTNIKAMI CIS, to osoby które mają prawo do:
–    zasiłku dla bezrobotnych
–    zasiłku przedemerytalnego
–    świadczenia przedemerytalnego
–    renty strukturalnej
–    renty z tytułu niezdolności do pracy
–    emerytury