Napisz do nas

Aktualności

„Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie wraz z Powiatem Gdańskim realizuje projekt „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 w ramach podziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, niepełnosprawnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców powiatu gdańskiego.

Planowane efekty: Projekt przyczyni się do realizacji celu poprzez aktywizację społeczną
i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu wsparcia oferowanego w projekcie aktywizacji społeczno – zawodowej oraz zwiększenia poziomu zatrudnienia, w tym osób niepełnosprawnych, uzależnionych. W ramach projektu powstanie Centrum Integracji Społecznej, które będzie mieściło się przy ulicy Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim.

Wartość projektu: 3 517 541,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 989 910 zł.