Napisz do nas

Ośrodki

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych

ul. Wyzwolenia 48, 80-537 Gdańsk 519-192-680 ctus@ab.org.pl

Innowacyjny projekt partnerski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańsk, Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Powiatowego Urzędu Pracy, realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, kierowany do osób wobec których orzeczono i zrealizowano wyroki eksmisyjne.

Nasza placówka niesie kompleksową pomoc osobom zagrożonym eksmisją i eksmitowanym. W pracy z klientami koncentrujemy się na rozpoznawaniu zasobów i poszukiwaniu rozwiązań. Idea taka wywodzi się z modelu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu – BSFT.

Mniej więcej cztery lata temu pojawiła się idea utworzenia placówki, która w kompleksowy sposób zajęłaby się pomocą osobom zagrożonym eksmisją i eksmitowanym. Idea ta ewoluowała, ulegała zmianom aż do dnia 04.10.2010, w którym ogłoszono konkurs na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. Wówczas zawiązał się pierwszy zespół CTUS w składzie – Anna Czerniewska, Anna Gromelska, Katarzyna Niewińska. Zostały zaproszone do współpracy przez Mariusza Wilka którego zadaniem było koordynowanie zadania. W trakcie realizacji zadania był on uzupełniany przez inne osoby – pojawił się nowy asystent – Agata Szymańska, oraz opiekunowie Piotr Jurczyk, Marek Mykita, Robert Sychowski, Krzysztof Wójcik.

Kilka tygodni intensywnej pracy nad koncepcją ośrodka, zasadami pracy, organizacją i logistyką przedsięwzięcia zaowocowały złożeniem dokumentów konkursowych. Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Gdańska został rozstrzygnięty 04.11.2011 roku. Tym samym zadanie zostało powierzone Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dzięki temu doszło do podpisania umowy między Miastem Gdańsk – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie reprezentowanym przez p. Janinę Liedtke – Jaremę a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta reprezentowanego przez p. Wojciecha Bystrego i Waldemara Czecha. Umowa została podpisana w dniu 15.11.2010 roku i to jest formalna data rozpoczęcia działalności CTUS. Nie doszłoby jednak do niej gdyby nie wcześniejsza praca wielu osób związanych z TPBA i MOPR Gdańsk i gdyby nie wcześniejszy wkład i praca zespołu CTUS.

Tym co łączy nas w pracy z klientami to koncentrowanie się na rozpoznawaniu zasobów i poszukiwaniu rozwiązań. Idea taka wywodzi się z modelu terapii krótkoterminowej opartej na rozwiązaniu – BSFT.

Zespół:

Katarzyna Szulerecka-Puchalska – kierownik CTUS. Psycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu, psycholog medycyny pracy, trener umiejętności społecznych, trener szkoły dla rodziców. Posiada certyfikat Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia.

Aleksandra Abramczyk – w CTUS jest asystentką. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Psychologii ze specjalizacją w psychologii rodziny. Posiada certyfikat Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia. Studentka studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej.

Mirosława Landowska –w CTUS jest asystentem. Pedagog, pracownik socjalny, absolwent studiów podyplomowych z psychologii klinicznej. Studentka studiów podyplomowych z zakresu Kynopsychologii.

Natalia Kąpielska – w CTUS asystentem. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, a także studiów podyplomowych na kierunku dietetyka

Piotr Jurczyk – opiekun, w CTUS zajmuje się dbaniem o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców

Jerzy Korpoliński – opiekun, w CTUS zajmuje się dbaniem o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców

Jacek Zdrojewski – opiekun, w CTUS zajmuje się dbaniem o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców

Zbigniew Szadkowski – opiekun, w CTUS zajmuje się dbaniem o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców

 

W latach 2010-2013 realizowaliśmy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, projekt „Systematycznie do Celu” podprojekt BO4. Kierowany był do osób zagrożonych eksmisją, lub z wyrokami eksmisyjnymi. Przez okres trwania projektu asystenci prowadzili z Beneficjentami treningi umiejętności społecznych (zarówno indywidualne jak i grupowe). Podstawowymi narzędziami pracy była asystentura oraz grupowe treningi umiejętności społecznych, trening budżetowy i inne. W projekcie przez cały okres jego trwania wzięło udział 223 osoby.

Przez kilka lat trwania projektu udało nam się skutecznie wypracować narzędzia pozwalające na udzielenie kompleksowej pomocy osobom zagrożonym eksmisjami.

Skip to content