Napisz do nas

Ośrodki

Centrum Integracji Społecznej w Gdyni

ul. Energetyków 13 A, 81-184 Gdynia 515 760 789, 58 573 33 78 cis.gdynia@ab.org.pl

O CIS

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką utworzoną przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, zajmującą się aktywizacją zawodową oraz społeczną, powołaną do działania decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/2016 o nadaniu statusu CIS w Gdyni od dnia 01.12.2016 roku na okres 5 lat. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdyni reguluje ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku.

GŁÓWNE DZIAŁANIA CIS

–    Wsparcie w nabyciu umiejętności zawodowych poprzez przyuczenie do zawodu
–    Wsparcie w przekwalifikowaniu i/lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych
–    Wsparcie w nabyciu umiejętności  pozwalających na pełnienie ról społecznych
–    Wsparcie w nabyciu umiejętności interpersonalnych i społecznych
–    Wsparcie w rozwoju osobistym

OFERTA CIS

–    warsztaty zawodowe:
–    ogrodniczo – porządkowy z elementami prac remontowych,
–    usługowy (sprzedawca, pracownik ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne, opiekun osób starszych, listonosz, telemarketer)
–    przemysłowo – produkcyjny (przemysł stoczniowy, produkcja, przetwórstwo rybne)
–    szkolenia zawodowe
–    warsztaty tematyczne z zakresu mi.in. umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności gospodarowania własnym budżetem czy umiejętności poruszania się po rynku pracy
–    wsparcie  specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, job coacha
–    zajęcia edukacyjne m.in. zajęcia językowe, zajęcia komputerowe
–    wydarzenia sportowo – kulturalne
–    świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
–    ubezpieczenie NNW
–    jeden ciepły posiłek dziennie
–    bilety ZKM

PROFILE UCZESTNIKÓW CIS

–    osoby bezdomne
–    osoby uzależnione od alkoholu
–    osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
–    osoby z doświadczeniem choroby psychicznej
–    osoby bezrobotne pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ostatnich 2 latach
–    osoby zwalniane z zakładów karnych
–    uchodźcy
–    osoby z niepełnosprawnością

OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UCZESTNIKAMI CIS, to osoby które mają prawo do:

–    zasiłku dla bezrobotnych
–    zasiłku przedemerytalnego
–    świadczenia przedemerytalnego
–    renty strukturalnej
–    renty z tytułu niezdolności do pracy
–    emerytury

Skip to content