Napisz do nas

Ośrodki

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

Floriańska 3, 80-546 Gdańsk +48 (58) 522 07 52, fax: +48 (58) 343 12 77 cis@ab.org.pl

O CIS

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 1. Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu
 2. Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych
 3. Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
 4. Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status, nadany przez wojewodę pomorskiego, CIS otrzymało dnia 12.09.2008, decyzją nr 3/2008.

Podstawą prawną działania CIS jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnicy CIS

Potencjalnymi uczestnikami CIS mogą być następujące grupy osób:

 1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 2. osoby  uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego
 3. osoby  uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 4. osoby chore  psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 5. osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy
 6. osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby, które chcą uczestniczyć w programie CIS nie mogą mieć prawa do:

 1. Zasiłku dla bezrobotnych
 2. Zasiłku przedemerytalnego
 3. Świadczenia przedemerytalnego
 4. Renty strukturalnej
 5. Renty z tytułu niezdolności do pracy
 6. Emerytury

W CIS realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej.

Reintegracja zawodowa

 1. Warsztat magazynier – warsztat zewnętrzny – przy współpracy z IKEA
 2. Warsztat gastronomiczny – usługi gastronomiczne, przygotowywanie posiłków dla uczestników Centrum, obsługa imprez towarzyszących działaniom Centrum.
 3. Warsztat remontowo-porządkowy – drobne usługi remontowe i pielęgnacji terenów zielonych, sprzątanie.
 4. Warsztat krawiecki – nauka podstaw szycia
 5. Warsztat ekologiczno-utylizacyjny – warsztat zewnętrzny, przy współpracy z firmą Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
 6. Warsztat kasjer-sprzedawca – warsztat zewnętrzny – przy współpracy z firmą TESCO Polska Sp. z o.o.
 7. Warsztat rękodzielniczy – https://www.facebook.com/Galeria-Patchworkowa-1903868356494984/?ref=bookmarks

Reintegracja społeczna

 1. Warsztaty umiejętności społecznych
 2. Warsztaty rozwoju osobistego
 3. Warsztaty umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym
 4. Warsztaty zarządzania sobą w dłuższej perspektywie czasowej
 5. Warsztaty skutecznego poszukiwania pracy
 6. Warsztaty poruszania się po rynku pracy
 7. Edukacja ogólna – zajęcia z języka angielskiego, kurs z podstaw komputera
 8. Psychoterapia uzależnień
 9. Poradnictwo indywidualne (doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog, psychoterapeuta)
 10. Grupy wsparcia
 11. Imprezy integracyjne

Dodatkowo przysługuje uczestnikom

 1. Jeden posiłek dziennie
 2. Ubezpieczenie z tytułu wypadków
 3. Ubranie robocze

W CIS Gdańsk zostały zrealizowane projekty:

„GPS Gotowość Praca Samodzielność” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 Projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”

Gdański projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 67 osób stanowiących otoczenie tych osób – np. członkowie rodzin.

Partnerami w projekcie „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Realizacja projektu potrwa do października 2018 r.

Działania, jakie oferuje TPBA w ramach projektu to:

Usługi reintegracji zawodowej i społecznej świadczone przez  Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu wynosi 8 969 919,88 zł, z czego 7 624 431,90 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

„Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku”

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 160 os. (KiM)- (5 edycji po 32 osoby przez 6 m-cy) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gdańska i powiatu gdańskiego w okresie od 01.11.2015 do 31.10.2018 poprzez realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) w ramach funkcjonującego Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku.

Realizacja projektu potrwa do października 2018 r.

Działania, jakie oferuje TPBA w ramach projektu to:

Program Reintegracji społecznej: rekrutacja uczestników, diagnoza, Zajęcia integracyjno– socjalizujące, Konsultacje indywidualne – doradztwo, Zajęcia grupowe

Program reintegracji zawodowej: Konsultacje indywidualne, Zajęcia grupowe, zajęcia komputerowe, Szkolenia podnoszące kwalifikacje, Warsztaty zawodowe wewnętrzne, warsztaty zawodowe zewnętrzne, Edukacja ogólna

Całkowita wartość projektu wynosi 2 355 053,58 zł, z czego 2 237 300,90 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie w CIS Gdańsk realizowane są następujące projekty:

 

„W dobrym kierunku – Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt „W dobrym kierunku – Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej.

Projekt „W dobrym kierunku – Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej”jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie usługami reintegracji społeczno – zawodowej 360 osób doświadczających wykluczenia społeczno – zawodowego z terenu Trójmiasta oraz powiatu gdańskiego, prowadzące do wzrostu ich zatrudnienia.

Realizacja projektu potrwa do czerwca 2023 r.

Działania, jakie oferuje TPBA w ramach projektu to:

Reintegracja społeczna – Kształtowanie doskonalenie umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez: Diagnoza uczestników CIS Gdańsk, Konsultacje indywidualne – poradnictwo, Zajęcia (warsztaty ) grupowe ze specjalistami, Zajęcia integracyjno– socjalizujące, Warsztat rękodzielnictwa, Warsztaty improwizacji teatralnych/psychodramy

Reintegracja zawodowa – Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym poprzez: Konsultacje indywidualne – poradnictwo, Zajęcia (warsztaty) grupowe, Zajęcia komputerowe, Szkolenia podnoszące kwalifikacje, warsztaty zawodowe wewnętrzne, warsztaty zawodowe zewnętrzne,Edukacja ogólna

Całkowita wartość projektu wynosi 4 920 550,26 zł, z czego 4 674 522, 75 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie, w skład którego wchodzą: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Uczestnicy Projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjalisty ds. uzależnień. Pomysłodawcy Projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu, w związku z powyższym podejmowanych jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe, staże czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez pracowników socjalnych w Centrach Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku – szczegółowe informacje dotyczące rejonizacji dostępne są pod adresem: http://mopr.gda.pl/centra-pracy-socjalnej/.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 198 562,04 zł, z czego 6 118 777,73 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej

Skip to content