Napisz do nas

Ośrodki

Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim

ul. Obrońców Westerplatte 5 Pruszcz Gdański 504 943 909 cispruszczgdanski@ab.org.pl

 

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanek i mieszkańców powiatu gdańskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP2021-2027).

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie w partnerstwie z Powiatem Gdańskim realizuje obecnie (od 01.01.2024 do 31.12.2028) projekt „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanek i mieszkańców powiatu gdańskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP2021-2027). Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 425 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 170 osób z niepełnosprawnościami) -mieszkańców powiatu gdańskiego. Zakłada on działania ukierunkowane na aktywne włączanie społeczno – zawodowe uczestników i nabywanie przez nich kompetencji w zakresie społecznym, np. rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, praca w grupie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, dostrzeganie swoich potrzeb i mocnych stron, zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, poprawa relacji interpersonalnych i komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, umacnianie i rozwijanie sprawczości, asertywność etc. W zakresie działań ukierunkowanych na sferę zawodową wyróżniamy m.in. naukę dobrej organizacji pracy, punktualności i sumienności, naukę poruszania się po rynku pracy – umiejętności praktyczne związane z konstruowaniem CV, efektywnym wyszukiwaniem ofert pracy, aktywizowaniem w sferze rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych, które mają na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji prowadzące do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Podwyższenie wyżej wymienionych kompetencji oraz znalezienie przez uczestnika stałego zatrudnienia jest bezpośrednim rezultatem działań realizowanych w projekcie.

Wartość projektu wynosi: 5 549 998,50 PLN, z czego dofinansowanie z UE to 4 717 498,72 PLN.

Warunki w miejscu realizacji projektu są przyjazne i dostosowane do osób, u których występują trudności związane z barierami architektonicznymi, cyfrowymi, poznawczymi, komunikacyjnymi, akustycznymi i przestrzennymi.

Miejscem, w którym odbywa się wsparcie jest parterowy budynek, wyposażony w podjazdy, szerokie wejścia i drzwi, poręcze w toaletach.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji oraz uczestnictwa dostępne są w wersji papierowej i elektronicznej, sformatowane stosownie do wymogów.

Treści informacyjne dotyczące projektu są udostępniane dwoma kanałami komunikacyjnymi.

Strony internetowe – nasza oraz Partnera są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodne ze standardami WCAG.

Program realizacji projektu jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika.

Wszystkie wzory dokumentów związane z procesem rekrutacji do Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim znajdują się na stronie www.bezdomnosc.org.pl oraz www.powiat-gdanski.pl

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Regulamin rekrutacji

#FunduszeEuropejskie

 

Podstawą prawną działania CIS jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Kto może zostać Uczestnikiem CIS?

 Potencjalnymi uczestnikami CIS mogą być następujące grupy osób:

Osoby, które chcą uczestniczyć w programie CIS nie mogą mieć prawa do:

W CIS realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej.

Reintegracja zawodowa, to m.in.

Reintegracja społeczna

Dodatkowo każdemu Uczestnikowi przysługuje:

Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status nadany przez Wojewodę Pomorskiego, CIS otrzymało dnia 01.07.2021, decyzją nr 3/2021.

Skip to content