Napisz do nas

Aktualności

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Psychologa do Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Psychologa do Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim, w ramach realizowanego projektu „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Kryteria

 • Znajomość zagadnień związanych z zatrudnieniem socjalnym i funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej.
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia psychologicznego
 • Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolności organizacyjne
 • Empatia
 • Komunikatywność
 • Doświadczenie w pracy w projektach UE (mile widziane)

Zadania

 • Współudział w procesie rekrutacji uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej.
 • Diagnozowanie i ocena potencjału zainteresowań, predyspozycji zawodowych, osobowości
  i cech psychofizycznych uczestników CIS z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego pomiaru.
 • Przygotowanie i  prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu reintegracji społecznej.
 • Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz inicjowanie i nadzorowanie działania grup wsparcia dla uczestników CIS, w zależności od rodzaju wykluczenia społecznego, któremu podlegają oraz nadzór nad działaniem grup edukacyjnych.
 • Prowadzenie poradnictwa i terapii indywidualnej uczestników CIS oraz związanej z nim dokumentacji.
 • Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się poradnictwem i terapią.
 • Ocenianie umiejętności zdobytych przez uczestników w czasie zajęć reintegracji społecznej i zawodowej.
 • Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, asystentem, instruktorami grup i koordynatorem ds. programowych CIS
 • Współtworzenie programu reintegracji społeczno – zawodowej
 • Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań Centrum
 • Współpraca z zespole

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat od września 2021r.
 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15
 • miejsce pracy: ul. Obrońców Westerplatte 5, Pruszcz Gdański
 • możliwość nauki i rozwoju zawodowego

Cv wraz list motywacyjny prosimy składać do dnia 12.09.2021r. na adres mailowy: magdalena.myszka@ab.org.pl

Prosimy o dodanie klauzuli:
Jeżeli chce Pani/Pan aby Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie zachowało aplikację do celów przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO, informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie z/siedzibą 80-690 Gdańsk, ul. Przegalińska 135 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@ab.org.pl 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ i nastepne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie tam wskazanym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. do celów przyszłych rekrutacji. w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji i ochrony przed roszczeniami. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem, przy uwzględnieniu prawa Administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO.). Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 9. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Skip to content