Napisz do nas

Aktualności

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Doradcę zawodowego do Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Doradcę zawodowego do Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim, w ramach realizowanego projektu „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kryteria

Zadania
· Prowadzenie konsultacji indywidualnych
· Rekrutacja Uczestników do projektu
· Prowadzenie zajęć grupowych
· Współpraca z pracodawcami oraz instytucjami
· Wspieranie Uczestników w podjęciu zatrudnienia
· Organizacja warsztatów zawodowych
· Organizacja oraz nadzorowanie szkoleń zawodowych (diagnoza potrzeb szkoleniowych, czuwanie nad realizacją szkoleń w instytucjach szkoleniowych – zewnętrznych)
· Współtworzenie programu reintegracji społeczno – zawodowej
· Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań Centrum
· Współpraca z zespole

Oferujemy

Cv oraz list motywacyjny prosimy składać do dnia 12.09.2021r. na adres mailowy: magdalena.myszka@ab.org.pl

Prosimy o dodanie klauzuli:

Prosimy o dodanie klauzuli: Prosimy o dodanie klauzuli: Jeżeli chce Pani/Pan aby Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie zachowało aplikację do celów przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO, informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie z/siedzibą 80-690 Gdańsk, ul. Przegalińska 135 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@ab.org.pl 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ i nastepne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie tam wskazanym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. do celów przyszłych rekrutacji. w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji i ochrony przed roszczeniami. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem, przy uwzględnieniu prawa Administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO.). Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 9. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).