Napisz do nas

Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia – Posiłki gotowe

Szacowanie wartości zamówienia

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu dań gotowych i dostarczenia zakupów do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni dla grupy 30 osób miesięcznie w ramach projektu „System aktywizacji społeczno- zawodowej w Gdyni ” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w terminie 01.10.2018 – 30.09.2022. Szacunkowa liczba dań gotowych w miesiącu to maksymalnie 600 sztuk.
Informacje dodatkowe:
1. Poszukujemy firmy usługowej z branży spożywczej, świadczącej usługi w zakresie zakupu i dostarczenia gotowych dań obiadowych z terminem przydatności do spożycia min. 6 miesięcy dla grupy maksymalnie 30 osób. Liczba dań w skali miesiąca wynosi maksymalnie 600 szt.
2. Danie gotowe (półprodukt garmażeryjny) będą stanowiły np. dania w słoiku typu fasolka, flaki, gulasz, gołąbki, leczo, klopsiki, pulpety, bitki, kociołki itp., zupy pakowane hermetycznie np. pomidorowa, żurek, krupnik, barszcz ukraiński, grochówka itp.
Realizując zamówienie Wykonawca dostarczy zróżnicowany wybór dań gotowych w każdej dostawie. Nie może mieć miejsca taka sytuacja, że dostawa będzie obejmować tylko jeden rodzaj dań gotowych np. gulasz (chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej).
Zamawiający oczekuje takiej sytuacji, że każda dostawa będzie konsultowana z Zamawiającym ze względu na ilość na rodzaj dostarczonych dań gotowych na podstawie katalogu produktów przedstawionego w odpowiedzi na ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza, aby w przypadku realizacji usług wystąpiły produkty z krótkim okresem przydatności do spożycia (min. 6 miesięcy od daty dostarczenia).
4. Zamówione dania gotowe powinny być dostarczane do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Gdyni co najmniej 2 razy w miesiącu – w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca w godzinach 7-15 w dni robocze, chyba że Zamawiający ustali inaczej.
5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionych dań gotowych zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenie finansowe odbywać się będzie na podstawie dostarczonych dań gotowych i ceny brutto zamówionych wcześniej przez pracownika Centrum Integracji Społecznej w Gdyni. Z tytułu wykorzystania mniejszej liczby zamówionych dań gotowych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia
Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres: grazyna.truchanowicz@ab.org.pl w terminie do dnia 31.08.2018 do godziny 15.
Osoba do kontaktu Grażyna Truchanowicz tel. 786-965-784

Formularz szacowania wartości zamówienia:
Cena jednego dania gotowego (z transportem) brutto: ………………………………………………………….
w tym stawka VAT: ………………………………………. cena netto: ……………………………………………
Kwota miesięczna dla 600 sztuk (z transportem) brutto………………………………………………………….
w tym stawka VAT: ………………………………………. cena netto: …………………………………………….

Skip to content