Napisz do nas

Aktualności

REKRUTACJA na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO w CIS GDYNIA

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni DORADCĘ ZAWODOWEGO do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni, w ramach realizowanego projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Wymagania:
-Wykształcenie wyższe ze specjalizacją doradztwo zawodowe (lub studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe)
-Znajomość narzędzi i metod aktywizacji zawodowej;
-Znajomość branży szkoleniowej;
-Doświadczenie w doradztwie zawodowym indywidualnym i grupowym ;
-Doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i/lub wykluczonymi społecznie
-Samodzielność, sumienność, wielozadaniowość, zaangażowanie, empatia  i umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:
-Współudział w procesie rekrutacji uczestników/uczestniczek CIS
-Analiza potencjału zawodowego uczestników/uczestniczek Centrum
-Zbudowanie ścieżki zawodowej klienta w trakcie realizacji IPZS i po jego zakończeniu
-Poradnictwo indywidualne i grupowe z metod poszukiwania pracy, rynku pracy
-Tworzenie nowoczesnych, aktualnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych itp.
-Wspieranie rozwoju klienta i pomoc w odnalezieniu właściwego dla niego warsztatu zawodowego
-Pomoc w wyborze szkolenia zawodowego oraz organizacja szkoleń i współpraca z firmami szkoleniowymi
-Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami CIS (job coachem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, instruktorem warsztatu)
-Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań Centrum
-Tworzenie dokumentacji

Oferujemy:
-Umowa o pracę;
-Pracę od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00
-Możliwość nauki i rozwoju zawodowego

Planowany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2021
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i Listu motywacyjnego na adres: lena.jaroszewska@ab.org.pl do dnia 06.06.2021.
Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (zawierające CV i List motywacyjny). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie z/siedzibą 80-690 Gdańsk, ul. Przegalińska 135, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Jeżeli  chce Pani/Pan aby Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie zachowało aplikację do celów przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie z/siedzibą 80-690 Gdańsk, ul. Przegalińska 135
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@ab.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie tam wskazanym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  – do celów przyszłych rekrutacji.
  – w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f  RODO.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji i ochrony przed roszczeniami. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem, przy uwzględnieniu prawa Administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f  RODO.). Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych).
Skip to content